Faik Konitza

Bibliographie

Liens

Sociale en juridische bijstand, dialoogtafels omtrent sociale thema’s

Sinds de oprichting van de vereniging realiseert Konitza permanent veldwerk inzake administratieve bijstand voor mensen in precaire omstandigheden. Een cruciale doelstelling van onze vereniging is met name de ondersteuning en de begeleiding van nieuwkomers in België.

Doorheen onze ervaring zijn we tot de constatatie gekomen dat een aanzienlijk deel van de bevolking nauwelijks weet heeft van de maatschappelijke structuur en de bevoegdheden van de verschillende instellingen. Deze kennisarmoede bemoeilijkt het dagelijks leven van de mensen. Na bezinning en verschillende discussies zijn we gestart met sociale gesprekstafels, tot uiteindelijk “gesprekstafels met sociale thematieken”.

De verschillende gesprekstafels verenigt  mensen uit verschillende culturele en maatschappelijke lagen, vaak geconfronteerd met "problemen", "bevragingen" en zijn bovenal op zoek naar specifieke oplossingen. Het begeleiden van deze groep mensen op weg naar gerichte oplossingen kan geruime tijd en kantooruren in beslag nemen.

Gaandeweg bleek dat nieuwkomers een cruciale behoefte hebben om gehoord te worden. We moesten rekening houden met het feit dat andere inwoners van Sint-Gillis en Brussel in zijn geheel de nood ervoeren hun ervaringen, gevoelens en problemen te delen. Ondanks de zoektochten naar gehoor en hulp binnen het eigen netwerk, ontbrak een specifieke plaats met een sociale en professionele ondersteuning, om de nodige basiskennis te ontwikkelen en op zijn beurt uit te groeien tot een sociaal opvangnet.

Sinds de start van het project, werden we ons bewust van het maatschappelijke en interculturele belang van dergelijke uitwisselingen. Het publiek van onze sociale conversatietafels communiceert in het Frans, ondanks de moeilijkheden dat dit met zich mee kan brengen wanneer het Frans niet hun moedertaal is en de mogelijkheden tot toetreding van de verschillende gemeentelijke werkingen, het OCMW, etc.

Verschillende mensen hebben hierdoor de nodige kennis en motivatie gekregen om hun eigen hulpvraag te stellen aan de bevoegde overheden teneinde hun situatie te verbeteren. We willen hierbij de aandacht vestigen op de emancipatorische rol van onze dialoogtafels.

De voordelen van het project even op een rijtje:

  • Het verbindt mensen uit alle sociale en culturele achtergronden;
  • De mogelijkheid tot kennisname en het delen van maatschappelijke feiten, wetten en het leven in het algemeen;
  • Het zorgt voor een beter begrip van de verschillende juridische veranderingen in België;
  • Het stimuleert de deelnemers om te praten, luisteren en uit te groeien tot sociale actor, burger;
  • door het delen van individuele ervaringen, verhoogt het begrip voor sociale problematieken en situaties van anderen;
  • Het bevordert de verwerving en het gebruik van een van de nationale talen (vooral Frans).

Merk op dat het samenbrengen van mensen woonachtig in dezelfde stad, met (meestal) dezelfde bezorgdheid, van allochtone origine (ons publiek) het mogelijk maakt , door middel van gedeelde ervaringen en gemeenschappelijke taal, verbale relaties te ontwikkelen, verhoging van empathie en communicatie op alle niveau’s in de hand werkt. Het is voor het doelpubliek nuttig een nationale taal te leren en zo eigenhandig capabel zijn hun sociale loopbaan uit te stippelen.

Vele burgers zijn aanvankelijk terughoudend om de nodige stappen te ondernemen om onze taal machtig te maken, en hierbij te bekennen dat er weinig of geen communicatie plaatsvindt met anderen.

De dialoogtafels is en was een belangrijke pijler van onze vereniging. De realisatie en vooral de continuïteit ervan, bepalen in grote mate onze maatschappelijke relevantie.

 

Agenda

L'association en images

54728472_2440173106007583_5430588015208562688_o.jpg

Archives