Faik Konitza

Bibliographie

Liens

Een sociale en juridische oriëntatie voor de nieuwkomers

Sinds zijn oprichting verricht de VZW Konitza steeds basiswerk, bestaande uit dienstverlening en administratieve hulp voor mensen, in de eerste plaats de meest kwetsbaren.

Voor dit doelpubliek en voor de nieuwkomers is het een fundamentele doelstelling van onze organisatie om zoveel mogelijk hulp en informatie zo goed mogelijk te verschaffen.

Publiek, afkomstig uit de Balkanlanden, zijn onze belangrijkste cliënten. Toch slaagt onze vereniging erin een verscheidenheid van hulpverlening op taalgebied te verzekeren, zowel in het frans, het nederlands, engels, italiaans, spaans, albanees en grieks.

Vanaf het ontstaan in 2013 worden de nieuwkomers geconfronteerd met grote wijzigingen in de Belgische wetgeving wat betreft erkenning, verblijfsregularisatie, gezinshereniging, enz... De meest kwetsbaren bevinden zich begrijpelijk in een zeer verwarde situatie. Nieuwe inwoners van vreemde origine ondervinden tal van problemen om de noodzakelijke reglementeringen te vervullen.

Stilaan werd onze vereniging een gekende referentie voor de inwoners van Sint Gillis en voor het verenigingsleven in deze omgeving. Wij konden verscheidene hulpvragen behandelen dank zij het signaal van buurtwerkers of lokale diensten. Zo is Konitza uitgegroeid tot een belangrijke partner in het buurtleven door, op vraag van deze plaatselijke diensten, onze specifieke competenties ten dienste te stellen.

Wat doen wij concreet ?

Konitza biedt informatie en ondersteuning aan op gebied van

* verblijfsregularisatie

* naturalisatie

* gezinshereniging

* statuut van politiek vluchteling

* hulp bij schrijven

* verwijzing naar bevoegde diensten

* juridische vertalingsdienst albanees-frans en frans-albanees

* hulpverlening voor lezen en begrijpen van administratieve berichten

* informatie over verenigingen die taallessen Frans en Nederlands aanbieden

* informatie over cultuur en vrije tijd georganiseerd door de gemeente Sint Gillis

De sociale dienstverlening van de vzw Konitza probeert door haar veelzijdige hulpverlening antwoord te bieden op de diverse vragen aan de hulpvragers, zonder enige discriminatie.

Onze vereniging is er zich van bewust dat de nieuwkomers behoefte hebben aan een luisterend oor voor hen die één van de nationale talen machtig is. Wij bieden aan iedereen een maximum aan aandacht en luisterbereidheid.

Op basis van onze eigen ervaringen en deskundigheid trachten wij vragen te beantwoorden, hetzij als bemiddelaar, hetzij als verwijzer naar bevoegde instanties. 

Wij hebben twee grote voordelen als sociale dienstverleners in eerste lijn.

Vooreerst door het informeren en beluisteren zetten wij de hulpvrager aan tot actie, via een sociaal netwerk tot echte integratie.

En ten tweede : door beroep te doen op onze diensten ontdekt de hulpvrager het functioneren van onze samenleving. Door een aanvraag voor regularisatie bijvoorbeeld leert de hulpvrager:

* het bestaan van een bureel voor juridische hulp om een vraag tot regularisatie in te dienen, en eveneens te worden bijgestaan door een advocaat zonder grote financiële kosten of foute juridische hulpverlening.

* De bemiddeling van de vzw Konitza aangaande de evolutie van hun dossier bij de Dienst voor Vreemdelingen, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de geschillencommissie, enz.

* De deskundigheid van Konitza en de verkregen informatie bij de hulpvrager verbetert de kwaliteit van ingediende aanvragen. 

* Het is tenslotte onze ervaring dat hulpvragers, die kwamen met een vraag voor regularisatie, kunnen verwezen worden naar onderwijsinstellingen (voor henzelf om een van de natinale talen aan te leren of voor hun kinderen) of naar vrijetijdsmogelijkheden.

Waarom is dit project nuttig ?

Wij slagen er als organisatie in door onze administratieve ondersteuning hulpvragen systematisch te behandelen. Bij aanvang kwamen de hulpvragen voornamelijk van inwoners uit de Balkan landen, en van Albanese origine. Het is belangrijk te onderstrepen dat zij verschillende landen hebben doorkruist : Albanië, Kosovo, Macedonië, Servië, Montenegro. Nu is ons publiek meer en meer gevarieerd en afkomstig uit de Magreblanden, Latijns Amerika en Oost Europa.

De specifieke vragen van ons publiek maken het ons mogelijk om de noden te bepalen, en wegen voor legale oplossing aan te bieden. Omwille van onze polyvalentie, onze ervaring en vooral de tevredenheid van de hulpvragers menen wij een bijdrage te leveren tot sociale cohesie, welzijn en publiek nut. In die zin menen wij ook een bijdrage te leveren aan een proactief, in de buurt en het land geïntegreerd burgerschap.

Een project dat werkt aan diversiteit

Het lijkt ons belangrijk te onderstrepen dat wij met ons project meewerken aan een gezonde diversiteit binnen de samenleving. Hulp zonder onderscheid van geslacht, ethnische afkomst, godsdienstige of filosofische overtuiging. Onze vereniging is een plaats van ontmoeting en dienst waar ieder het gewaardeerd wordt. Wij stellen met genoegen vast dat wij meebouwen aan een echt samen-leven van verschillende culturen, ook met de verschillende generaties.

De permanentie heeft plaats :

*  elke donderdag van 9.30 tot 16.30 uur, Rue du Port, 1060 Sint Gillis

*  het is mogelijk een afspraak te maken met onze medewerkers via gsm 0496/766221

*  donderdag antwoorden wij de oproepen op het nummer 02/54416 11

 

Agenda

L'association en images

14-s.jpg

Archives